foto1
Pam LTD- company import/export
foto1
Pam LTD- company import/export
foto1
Pam LTD- company import/export
foto1
Pam LTD- company import/export
foto1
Pam LTD- company import/export


"ПАМ" ЕООД - внос и търговия

"ПАМ" ЕООД внос и търговия с крепежни елементи.Разполага с богата гама крепежни елементи на склад, както и възможност за доставка на място

ДОГОВОР ЗА СДЕЛКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

За използване на сайта www.pambg.com, собственост на и управляван от "ПАМ" ЕООД , със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Бургас, ул."Калоян" 6А.
Настоящият Договор относно сроковете и условията, посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато извършват покупка чрез уебсайта www.pambg.com.
Изрично се посочва, че всеки потребител следва внимателно и с разбиране да прочете настоящия договор ПРЕДИ извършването на поръчка или покупка и да е съгласен с всички клаузи, които се съдържат в него.

"ПАМ" ЕООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя настоящия Договор. В случай на извършена промяна, отношенията между Потребителя и "ПАМ" ЕООД се уреждат съобразно Договора, действащ към момента на подаване на поръчката или извършване на покупката. Клаузите на Договора за пазаруване чрез уебсайта www.pambg.com. са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират, са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

ДЕФИНИЦИИ

    Авансово плащане – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга чрез превеждане на парични средства по сметка на "ПАМ" ЕООД или към разплащателни системи, с които "ПАМ" ЕООД е в договорни отношения, за получаване на парични преводи, преди получаването на поръчаната стока/услуга.
    Дистанционна търговия - продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.
    Доставка – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител.
    Дългосрочно – не еднократно
    ЗЕТ – Закон за електронната търговия
    ЗЗД – Закон за задълженията и договорите
    ЗЗП – Закон за защита на потребителите
    Наложен платеж – начин на плащане, при който потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.
    Онлайн магазин – софтуерен продукт като услуга, изключителна интелектуална собственост на "ПАМ" ЕООД, предоставяна от търговеца на потребителите чрез уебсайта www.pambg.com, даваща възможност за дистанционна търговия през Интернет.
    Оферирани стоки/услуги – стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка на уебсайта www.pambg.com.
    Посетител на Уебсайта – всяко дееспособно и правоспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на Уебсайта.
    Потребител – всеки Посетител в Уебсайта, като купувач на стоки чрез уебсайта www.pambg.com. и съгласил се с условията на настоящия договор и Общите условия за използване на сайта.
    Приносител – лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги Потребител.
    Търговец - "ПАМ" ЕООД, в качеството си на вносител, производител, продавач или на дистрибутор на стоките, предлагани в Онлайн магазина.
    Търговски партньори – търговци, с които "ПАМ" ЕООД е с дългосрочни търговски отношения.
    Уебсайт – уебсайт, собственост на и управляван от "ПАМ" ЕООД, с адрес www.pambg.com и всичките му Интернет страници.


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

    Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба в онлайн магазина към уебсайта на "ПАМ" ЕООД, в качеството му на техен вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставка чрез наложен платеж.
    Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките/услугите, предлагани в уебсайта www.pambg.com. за времето през което те са описани на сайта и не са с изчерпана наличност.
    Стоките задължително съдържат информация за:
        името и адреса на доставчика - "ПАМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Бургас, ул."Калоян" 6А.;
        основните характеристики на стоките или услугите;
        цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси. Забележка: "ПАМ" ЕООД си запазва правото да обявява цени с отстъпка за Потребители, на Търговски партньори и/или Партньорски програми.
        С натискане на бутона „Изпрати”, поръчката се счита за направена и се активира екран с един или няколко възможни начина на заплащане.
        Когато е избран „наложен платеж”, системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето, направило поръчката.
        След извършване на авансово плащане или след индивидуализиране на поръчващия по предходния пункт, направената поръчка се счита за приета.
        С приемането на поръчката, настоящия Договор се счита за сключен със срок на изпълнение 60 дни, като денят на приемане на поръчката не се брои.

ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

    "ПАМ" ЕООД е в състояние да приема поръчки за доставка на стоки/услуги, предлагани чрез уебсайта www.pambg.com., до всеки посочен действителен адрес в Република България.
    За приетата поръчка Потребителят получава обаждане по телефона от служител на "ПАМ" ЕООД и/или писмо на посочена при регистрацията електронна поща. Полученото обаждане е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от "ПАМ" ЕООД и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.
    
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

    Всички цени на предлаганите в настоящия сайт стоки/услуги са с включен ДДС.
    "ПАМ" ЕООД си запазва правото да изменя цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля предлаганите стоки/услуги по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява за това потребителите.
    Страните по настоящия договор се съгласяват, че отговорността на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвърля общата цена, плащана за съответната поръчка.

ГАРАНЦИИ

    Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
    Несъответствия на стоката с Договора са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката: външни увреждания, разлика във вида на продукта, разлики между заявено и получено количество, изправност на уреда или механизма.
    Всяко несъответствие на стоката с Договора следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката и да се заяви пред приносителя.

РЕКЛАМАЦИИ

    Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението и експлоатацията, са открити несъответствия с Договора.
    При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.
    Рекламацията се предявява писмено пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. Бургас, ул."Калоян" 6А.
    При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
        платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура;
        протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
        други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
    Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

    Ако поръчана стока/услуга, стане постоянно недостъпна за доставка, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя подходяща алтернативна стока/услуга, която да достави, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума по него за Предлагането на продукти.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

    "ПАМ" ЕООД си запазва правото едностранно да променя или допълва настоящия Договор без да се задължава да уведомява предварително потребителите. При направена промяна по настоящия Договор и продължаване използването на регистрацията в Онлайн магазина, Потребителите изрично се съгласяват с направените промени.
    По всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по-специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.
    При плащане с карта клиентът заплаща само стойността на продуктите. Стойността на доставката се заплаща отделно при самата доставка. Възстановяване на суми се извършва по начина, по който е направено съответното плащане, независимо частично или пълно.

ОФИС СЪС СКЛАДОВА БАЗА

Бургас 8000, ул."Одрин" 2 , Партер, Складова база "Черноморка" ; дъното в дясно; (входа с/у Ритони спорт)

Тел:056/84-10-20
Факс: 056/84-10-20
Моб: 0879363839

Website: www.pambg.com
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:
понеделник-петък 08:00-13:00 и 14:00-17:30
събота – почивен ден
неделя – почивен ден

ОФИС С МАГАЗИН

Бургас 8000, ул."Калоян" 6А

Тел:056/84-10-20
Факс: 056/84-10-20
Моб: 0879363839

Website: www.pambg.com
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:
понеделник-петък 08:00-19:00
събота – 08:00-17:00
неделя – почивен ден